Tư Vấn

Kiểm soát và theo dõi việc sử dụng thương hiệu

Kiểm soát và theo dõi việc sử dụng thương hiệu

Đời sống thương hiệu gắn bó mât thiết với nhau trong hoạt động của chính doanh nghiệp vì thế quản lý khai thác đưa ào sủ dụng thưong hiệ một cách hợp lý nhất và ỏ giai đoạn này phair chẩn bị kĩ hon gai đoạn truớc bởi lẽ giai đoạn này thương hiệu mới…

Câu hỏi quan trọng trong thương hiệu

Câu hỏi quan trọng trong thương hiệu

  Câu hỏi thứ nhất là đối với bạn, nhóm khách hàng nào được xác định là tiềm năng? Nhóm khách hàng ở đây không phải là nhóm người được phân loại theo những đặc điểm về nhân khẩu học và kinh tế xã hội hay sự tương đồng về mặt tính cách hoặc cách…

Gian nan chọn nghề

Xu hướng nghề nghiệp: Có thể nói cho đến nay vẫn chưa có tác giả nào đưa ra một khái niệm cụ thể về xu hướng nghề nghiệp. Khi nghiên cứu vấn đề này các nhà khoa học thường tiếp cận trực tiếp các yếu tố cấu thành của xu hướng như: Nhu cầu nghề…

Thực trạng đầu tư cho xây dựng thương hiệu

Về nhân lực và tổ chức cho thương hiệu , chịu trách nhiệm về tiếp thị cho thấy. Việc chuyên môn hoá chức năng này tỷ lệ còn thấp hơn từ 20% -27% khoảng 5-10% chua có nhân lực và tổ chức về tiếp thị, đây là điều bất lợi cho kinh doanh cả trước…

Tầm quan trọng của quản lý thương hiệu

Thực tiễn quản lý và thương hiệu hàng hoá của Việt nam trong những năm gần đây cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý hàng hoá nhất là rong. Tất cả những thực tiễn trên càng khảng định tầm quan trọng của việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá trong phạm vi một…


Mở hộp Vivo Y15
About Us

Trang thông tin và trao đổi kiến thức công nghệ hiện đại. Các thông tin công nghệ được cập nhật và truyền tải đến đọc giả một cách nhanh chóng.